“ถิ่นหลากหลายวัฒนธรรมไทย เลิศล้ำเสื่อกกทอมือ หน่อไม้ฝรั่ง มะม่วงน้ำดอกไม้ขึ้นชื่อ เลื่องลือแหล่งเกษตรกรรม”

สารบัญ

ประวัติความเป็นมาของตำบลเกาะรัง

                   ก่อนที่จะตั้งตำบลเกาะรังนั้น  เดิมบ้านเกาะรังขึ้นกับหมู่ที่  6  ตำบลบัวชุม  อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี  บ้านหนองบง  เป็นหมู่ที่  5  ตำบลบัวชุม  และบ้านเนินหาด  เป็นหมู่ที่ 4  ตำบล

บัวชุม  อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี

                   วันที่  3  มีนาคม  พ.ศ. 2518  ผู้ใหญ่มีศิลป์  รักษาคร  (ผู้ใหญ่รัง)  ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  6 ตำบลบัวชุมในขณะนั้น  ได้ทำเรื่องขอแยกหมู่บ้านเกาะรังจากหมู่ที่  6  บ้านเกาะรัง  ตำบลบัวชุม  ไปเป็นบ้านซับลังกา  หมู่ที่  8  ตำบลบัวชุม  ตามประกาศจังหวัดลพบุรี  เรื่องตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตหมู่บ้าน  ประกาศ  ณ  วันที่  18  มีนาคม  พ.ศ. 2518  โดยนายฉลอง  วัชรากร  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

                   วันที่  26  กันยายน  พ.ศ. 2518  กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศตั้งตำบลเกาะรังขึ้นโดยมีเขตการปกครอง  4  หมู่บ้าน  คือ

  1. หมู่ที่ 1  บ้านเนินหาด  โอนมาจากหมู่ที่  4  ตำบลบัวชุม
  2. หมู่ที่  2  บ้านหนองบง  โอนมาจากหมู่ที่  5  ตำบลบัวชุม
  3. หมู่ที่  3  บ้านเกาะรัง  โอนมาจากหมู่ที่  6  ตำบลบัวชุม
  4. หมู่ที่  4  บ้านซับลังกา  โอนมาจากหมู่ที่  8  ตำบลบัวชุม

ต่อมาจึงได้แยกหมู่บ้านใหม่เพิ่มอีกคือหมู่บ้านซับน้ำหวานโดยแยกจากหมู่บ้านซับลังกา   

บ้านซับกระบอกแยกออกจากบ้านหนองปล้อง  และบ้านซับม่วงแยกจากบ้านเกาะรัง  และต่อมาในสมัย          

นายสมจิตร  ประกอบเสียง  ดำรงตำแหน่งกำนันตำบลเกาะรังได้ตั้งหมู่บ้านเพิ่มอีก  คือ บ้านหนองไม้แก่น 

บ้านพูนทรัพย์  และบ้านห้อยตะคร้อ  ปัจจุบันตำบลเกาะรังมีพื้นที่ในเขตการปกครองจำนวน 10  หมู่บ้าน

Logo150x150

ดวงตราขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรัง

ดวงตราประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรัง  ประกอบด้วย

ต้นรัง  หมายถึง  ต้นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งในสมัยก่อนมีจำนวนมากในพื้นที่ตำบลเกาะรัง

ช้าง     หมายถึง  สัตว์คู่บ้านคู่เมืองของตำบลเกาะรังในสมัยก่อน

รวงข้าว  หมายถึง  เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆ 

 

คำขวัญองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรัง

“ถิ่นหลากหลายวัฒนธรรมไทย  เลิศล้ำเสื่อกกทอมือ

หน่อไม้ฝรั่ง มะม่วงน้ำดอกไม้ขึ้นชื่อ   เลื่องลือแหล่งเกษตรกรรม"

 

วิสัยทัศน์

        องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรัง ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้านภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวงที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

                                                                 "ชุมชนเข้มแข็ง เป็นแหล่งเกษตรกรรม นำคุณภาพชีวิตที่ดี"

 

ยุทธศาสตร์

 

 

branner p

1.4 ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่ม  ดอน ดินดำเหนียวและเป็นลูกรัง มีลำคลองตัดผ่านบางช่วง แต่ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วงได้  น้ำที่ใช้ในการอุปโภคส่วนใหญ่ได้มาจากบ่อบาดาล สำหรับบริโภคจะได้จากน้ำฝนที่เก็บใส่ภาชนะไว้ พื้นที่เหมาะแก่การทำไร่ ทำนา และพืชล้มลุกหรือไม้ยืนต้นประเภททนแล้ง

1.5 ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม  มี 3 ฤดู  ดังนี้

     -  ฤดูร้อน        เริ่มประมาณ  เดือนกุมภาพันธ์   ถึง  เดือนพฤษภาคม

     -  ฤดูฝน          เริ่มประมาณ  เดือนมิถุนายน  ถึง  เดือนกันยายน

     -  ฤดูหนาว       เริ่มประมาณ  เดือนตุลาคม  ถึง  เดือนมกราคม

1.6 การปกครอง

              องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรัง แบ่งการปกครองออกเป็น   10  หมู่บ้าน  ดังต่อไปนี้

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ผู้นำ

ตำแหน่ง

1

บ้านหนองบง

นางวาสนา  วิเชียร

ผู้ใหญ่บ้าน

2

บ้านเกาะรัง

นายอรัญ  ภักดีณรงค์

กำนัน

3

บ้านซับลังกา

นางมาลี  อิ่มเบ

ผู้ใหญ่บ้าน

4

บ้านหนองปล้อง

นายไพศาล บุญโชตนาการ

ผู้ใหญ่บ้าน

5

บ้านซับน้ำหวาน

นายสุเทพ  วงษ์ช่วย

ผู้ใหญ่บ้าน

6

บ้านซับกระบอก

นายสมควร  เริงจิตร

ผู้ใหญ่บ้าน

7

บ้านซับม่วง

นายถวิล  ชัยชนะ

ผู้ใหญ่บ้าน

8

บ้านห้วยตะคร้อ

นายเพชรประเสริฐ  ภักดีณรงค์

ผู้ใหญ่บ้าน

9

บ้านพูนทรัพย์

นายทนนท์  อภัยนอก

ผู้ใหญ่บ้าน

10

บ้านหนองไม้แก่น

นายไพศาล  พรมขันธ์

ผู้ใหญ่บ้าน

 

1.7  จำนวนประชากร

 จำนวนประชากรตำบลเกาะรังจำแนกตามหมู่บ้าน   รวมทั้งหมด    6,673  คน    1,863

ครัวเรือน  แยกเป็นชาย 3,308 คน  หญิง  3,365 คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  82.38 คน / ตารางกิโลเมตร (ข้อมูลได้มาจากสำนักงานทะเบียนอำเภอชัยบาดาล กุมภาพันธ์ 2559)

หมู่

ที่

หมู่บ้าน

/ชุมชน

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ครัวเรือน

(คน)

ครัวเรือน

(คน)

ครัวเรือน

(คน)

ครัวเรือน

(คน)

ครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านหนองบง

346

1,349

356

1,316

366

1,370

376

1,377

379

650

716

1,366

2

บ้านเกาะรัง

287

1,215

293

1,226

302

1,225

307

1,223

313

619

599

1,218

3

บ้านซับลังกา

277

903

285

910

291

912

295

923

295

453

466

919

4

บ้านหนองปล้อง

197

614

201

608

207

603

209

617

210

317

304

621

5

บ้านซับน้ำหวาน

76

258

77

257

77

254

78

260

80

125

137

262

6

บ้านซับกระบอก

71

246

110

246

82

264

85

265

86

137

128

265

7

บ้านซับม่วง

105

402

244

412

112

415

119

421

121

218

203

421

8

บ้านห้วยตะคร้อ

241

954

94

953

253

984

257

989

262

480

506

986

9

บ้านพูนทรัพย์

93

367

76

360

94

360

97

350

98

174

174

348

10

บ้านหนองไม้แก่น

74

263

36

266

79

267

81

262

81

135

132

267

รวม

1,767

6,509

1,814

6,571

1,863

6,609

1,909

6,687

1,925

3,308

3,365

6,673.