“ถิ่นหลากหลายวัฒนธรรมไทย เลิศล้ำเสื่อกกทอมือ หน่อไม้ฝรั่ง มะม่วงน้ำดอกไม้ขึ้นชื่อ เลื่องลือแหล่งเกษตรกรรม”

 

 

ดวงตราขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรัง

ดวงตราประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรัง  ประกอบด้วย

ต้นรัง  หมายถึง  ต้นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งในสมัยก่อนมีจำนวนมากในพื้นที่ตำบลเกาะรัง

ช้าง     หมายถึง  สัตว์คู่บ้านคู่เมืองของตำบลเกาะรังในสมัยก่อน

รวงข้าว  หมายถึง  เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆ 

 

คำขวัญองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรัง

“ถิ่นหลากหลายวัฒนธรรมไทย  เลิศล้ำเสื่อกกทอมือ

หน่อไม้ฝรั่ง มะม่วงน้ำดอกไม้ขึ้นชื่อ   เลื่องลือแหล่งเกษตรกรรม”

 

 วิสัยทัศน์

 "ชุมชนเข้มแข็ง เป็นแหล่งเกษตรกรรม นำคุณภาพชีวิตที่ดี"

 

  ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สารธารณูปกรารและโครงสร้างพื้นฐาน

                                     ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาศักยภาพของคน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                                                                                                   ยุทธศาสตร์ที่ 3.พัฒนการจัดระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                                                                                                   ยุทธศาสตร์ที่ 4.ส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจของชุมชน

                                                                                                   ยุทธศาสตร์ที่ 5.พัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร