“ถิ่นหลากหลายวัฒนธรรมไทย เลิศล้ำเสื่อกกทอมือ หน่อไม้ฝรั่ง มะม่วงน้ำดอกไม้ขึ้นชื่อ เลื่องลือแหล่งเกษตรกรรม”

โครงสร้างและการบริหารงานบุคคล
การบริหารจัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรัง ประกอบด้วย ส่วนสำคัญ 2 ส่วน คือ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรัง ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรัง และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรัง ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรัง มีจำนวน 21 คน ประกอบด้วย
1. นายสุชิน รัตทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรัง
2. นายเดชา เตยกระโทก รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรัง
3. นางนวนปราง ช้างชนะ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
4. นายประจวบ งบพิมาย สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
5. นายวินัย ควบพิมาย สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
6. นายเสน ทาไธสง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
7. นายสมจิต อินทพนม สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
8. นายบรรพต แจ่มแสง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
9.นายประสิทธิ์ บุญโชตนาการ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
10.นายทวี สีการ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
11.นายชูเกียรติ จันทร์ศรีสง่า สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
12.นายชูชาติ ออมสิน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
13.นายเจ็ก พิผ่วนนอก สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
14.นางพัชรี สุขเกษม สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
15.นายเติม ธรรมวิเศษ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
16.นายบุญถม จันทร์ทา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
17.นางวันเพ็ญ กรวยสวัสดิ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
18.น.ส.นพมาส รวงน้อย สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
19.นายวิชาญ มีสกุล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
20.นายสมพร พิมพ์ทอง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
ฝ่ายผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรัง
1. นายชาลี จำปาทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรัง
2. นายจันทร์ กรวยสวัสดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรัง
3. นายบุญเรือง แคนน้ำ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรัง
4. นายนิพนธ์ กรวยสวัสดิ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรัง

พนักงานส่วนตำบล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรัง เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างรองจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีหน้าที่บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วยส่วนราชการต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดยมีพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างสังกัดส่วนงานต่างๆ ดังนี้


สำนักงานปลัด
1. นางนวนปราง ช้างชนะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรัง
2. นางสุมาลี ตรีนุรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรัง
3. นางรัชนี หมู่ทองหลาง หัวหน้าสำนักงานปลัด
4. นางสาวธนัทธรณ์ คุ้นมณีทิพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
5. นางสาวสุภาพร เกิดโภคา เจ้าพนักงานธุรการ
6. นางสาวสุกัญญา จุลละนันทน์ เจ้าพนักงานธุรการ
7.นายฉลองชัย วิทยา พนักงานผลิตน้ำประปา
8.นายชนั่น ภักดีณรงค์ คนงานทั่วไป (เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ)
9.นายเทิดศักดิ์ ทาหยวก คนงานทั่วไป (เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ)
10.นายสมัคร สมานมิตร คนงานทั่วไป (เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ)
11.นางสาวรจนา ไพรเขียว คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)
12.นายสุกรี วิทยา นักการภารโรง

ส่วนการคลัง
1. นางแก้วใจ ฉ่ำแสง ผู้อำนวยการกองคลัง
2. นางสุมาลี ไพรเขียว เจ้าพนักงานพัสดุ
3. นางสาวอตินุช ตุ้มเพ็ชร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
4. นางสาวพัชรินทร์ ปิ่นร่ม ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
5. นางสาวอมรรัตน์ กรวยสวัสดิ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ส่วนโยธา
1. นายสุทธินันท์ กล่อมวงษ์ หัวหน้าส่วนโยธา
2. นายศราวุฒิ เนียมคำ นายช่างโยธา
3. นางสาวดวงมณี ภักดีณรงค์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการช่างโยธา

ส่วนสวัสดิการสังคม
1. นางสาวรัชนี แคนน้ำ นักพัฒนาชุมชน

ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1. นายสวรรค์ ศรีสมุทร์ ครูผู้ช่วย
2. นางสาวสมบูรณ์ วิเศษศิลป์ ครูผู้ช่วย
3. นางสาววรรณ์รุณี ภักดีณรงค์ ครูผู้ช่วย
4. นางสาวรจนา แคนน้ำ ผู้ช่วยครูผู้ดูเด็กอนุบาลและปฐมวัย
5. นายวันชัย วงแวง ผู้ช่วยครูผู้ดูเด็กอนุบาลและปฐมวัย
6. นางสาวเยาวลักษณ์ แจ่มแสง ผู้ช่วยครูผู้ดูเด็กอนุบาลและปฐมวัย

ด้านการเมืองการบริหาร

                องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรัง  มีอำนาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5  พ.ศ. 2546  ดังนี้

      ตามมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบล  มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  ดังต่อไปนี้

 1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทั้งทางน้ำและทางบก
 2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
 4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 5. ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
 6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ
 7. คุ้มครอง  ดูแล  และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 8. บำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร ให้ตามความจำเป็นและสมควร

      มาตรา  68  องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่อาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

ดังต่อไปนี้

 1. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
 2. ให้มีการบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
 3. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
 4. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
 5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
 6. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
 7. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
 8. การคุ้มครองดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน
 9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
 10. ให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือ  และท่าข้าม
 11. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
 12. การท่องเที่ยว
 13. การผังเมือง

          มาตรา 16  แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  ได้กำหนดให้ องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  จำนวน  31 ประการ  เป็นต้น

มาตรา  82  องค์การบริหารส่วนตำบลอาจมีรายได้  ดังต่อไปนี้

 1. รายได้จากทรัพย์สินของ  อบต.
 2. รายได้จากสาธารณูปโภคของ  อบต.
 3. รายได้จากกิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ของ  อบต.
 4. ค่าธรรมเนียม  ค่าใบอนุญาต  และค่าปรับตามที่มีกฎหมายกำหนด
 5. เงินและทรัพย์สินอื่นที่มีผู้อุทิศให้
 6. รายได้อื่นตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจักสรรให้
 7. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
 8. รายได้อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นของ  อบต.

มาตรา  85  องค์การบริหารส่วนตำบลอาจมีรายจ่าย  ดังต่อไปนี้

 1. เงินเดือน
 2. ค่าจ้าง
 3. เงินค่าตอบแทนอื่น
 4. ค่าใช้สอย
 5. ค่าวัสดุ
 6. ค่าครุภัณฑ์
 7. ค่าที่ดิน  สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ
 8. ค่าสาธารณูปโภค
 9. เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น
 10. รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพันหรือตามที่กฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยกำหนด

รายละเอียดโครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรัง