“ถิ่นหลากหลายวัฒนธรรมไทย เลิศล้ำเสื่อกกทอมือ หน่อไม้ฝรั่ง มะม่วงน้ำดอกไม้ขึ้นชื่อ เลื่องลือแหล่งเกษตรกรรม”

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรัง


จุดยืนองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรัง สามารถกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ เพื่อให้ประชาชนมีพื้นฐานของชีวิตที่ดี ได้ดังนี้
1. นโยบายด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้มีการปรับปรุงทั้งระบบถนน
ไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้เพียงพอต่อประชาชน และสามารถรองรับการกระจายของชุมชน ให้ครอบคลุมในพื้นที่ตำบล และพื้นที่ตำบลข้างเคียงได้


2. นโยบายด้านการพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย
2.1ด้านการศึกษา เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็ก และเยาวชน ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้มีเรียนรู้ร่วมกัน อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจการเมืองและสังคมโลก
2.2 ด้านการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกฎหมายสุขภาพแห่งชาติโดยประสานความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างแรงจูงใจ และรณรงค์ให้เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพอนามัย และส่งเสริมบทบาทประชาชนในท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ
2.3 ด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ เพื่อส่งเสริมงานด้านสวัสดิการ ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อฯ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมอย่างปกติสุข และส่งเสริมพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี ให้มีคุณภาพตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและเสมอภาค
2.4 ด้านการส่งเสริมกีฬา เพื่อให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสได้ออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพและสมรรถภาพที่ดีโดยจัดให้มีอุปกรณ์กีฬา สนามกีฬา โดยเสริมสร้างให้มีทักษะในการเล่นกีฬา มีความสมานฉันท์ในท้องถิ่น และสร้างความสามัคคีระหว่างองค์กร


3. นโยบายด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาด้านสร้างจิตสำนึกให้รักษ์ธรรมชาติ และการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่ มีระเบียบ อย่างยั่งยืน


4. นโยบายการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มผู้นำ และองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน ให้มีส่วนร่วมการดำเนินกิจกรรมร่วมกับหมู่บ้าน ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน เช่น การส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น


5. นโยบายด้านความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของผู้นำชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ได้แก่ ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การร่วมกันป้องกันและปราบปราบยาเสพติด หรือการอยู่เวรยามเพื่อรักษาความปลอดภัยในชุมชน เป็นต้น


6. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตรกรรม เพื่อจัดให้มีแหล่งน้ำที่สามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี รวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรต่าง ๆ ที่ทำสามารถทำได้แบบครบวงจร


7. นโยบายด้านการพัฒนาด้านการบริหารและหน้าที่ เพื่อใช้ในการบริหารงานในองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรัง โดยใช้หลักธรรมาภิบาล ด้วยการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน มุ่งเน้นเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และพัฒนาข้าราชการ พนักงาน ผู้นำชุมชน และกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนให้มีความรู้ เพิ่มทักษะ ประสบการณ์ในการทำงาน เสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม พร้อมทั้งให้ความร่วมมือภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน