“ถิ่นหลากหลายวัฒนธรรมไทย เลิศล้ำเสื่อกกทอมือ หน่อไม้ฝรั่ง มะม่วงน้ำดอกไม้ขึ้นชื่อ เลื่องลือแหล่งเกษตรกรรม”

นางนวนปราง ช้างชนะ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรัง

ติดต่อ : โทรศัพท์: 036794028

นางสุมาลี ตรีนุรัตน์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรัง

ติดต่อ : โทรศัพท์: 036794028

นางรัชนี   หมู่ทองหลาง

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ติดต่อ : โทรศัพท์: 036794028

นางสาวธนัทธรณ์ คุ้นมณีทิพย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ติดต่อ : โทรศัพท์: 036794028

นางสาวสุภาพร เกิดโภคา

เจ้าพนักงานธุรการ

ติดต่อ : โทรศัพท์: 036794028

นางสาวสุกัญญา จุลละนันทน์

เจ้าพนักงานธุรการ

ติดต่อ : โทรศัพท์: 036794028

 

นายชนั่น ภักดีณรงค์

คนงานทั่วไป (เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ)

ติดต่อ : โทรศัพท์: 036794028

 

นายเทิดศักดิ์  ทาหยวก

คนงานทั่วไป (เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ)

ติดต่อ : โทรศัพท์: 036794028

 

นายสมัคร สมานมิตร

คนงานทั่วไป (เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ)

ติดต่อ : โทรศัพท์: 036794028

 

นายสุกรี วิทยา

นักการภารโรง

ติดต่อ : โทรศัพท์: 036794028