“ถิ่นหลากหลายวัฒนธรรมไทย เลิศล้ำเสื่อกกทอมือ หน่อไม้ฝรั่ง มะม่วงน้ำดอกไม้ขึ้นชื่อ เลื่องลือแหล่งเกษตรกรรม”

นายสวรรค์ ศรีสมุทร์

ครูผู้ช่วย

ติดต่อ : โทรศัพท์: 036794028

นางสาวสมบูรณ์ วิเศษศิลป์

ครูผู้ช่วย

ติดต่อ : โทรศัพท์: 036794028

 

นางสาววรรณ์รุณี ภักดีณรงค์

ครูผู้ช่วย

ติดต่อ : โทรศัพท์: 036794028

 

นางสาวรจนา  แคนน้ำ

ผู้ช่วยครูผู้ดูเด็กอนุบาลและปฐมวัย

ติดต่อ : โทรศัพท์: 036794028

 

นายวันชัย วงแวง

ผู้ช่วยครูผู้ดูเด็กอนุบาลและปฐมวัย

ติดต่อ : โทรศัพท์: 036794028

 

นางสาวเยาวลักษณ์   แจ่มแสง

ผู้ช่วยครูผู้ดูเด็กอนุบาลและปฐมวัย

ติดต่อ : โทรศัพท์: 036794028