“ถิ่นหลากหลายวัฒนธรรมไทย เลิศล้ำเสื่อกกทอมือ หน่อไม้ฝรั่ง มะม่วงน้ำดอกไม้ขึ้นชื่อ เลื่องลือแหล่งเกษตรกรรม”

ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมกาพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 5  ปี  62 วันที่ 30 พ.ค. 62