“ถิ่นหลากหลายวัฒนธรรมไทย เลิศล้ำเสื่อกกทอมือ หน่อไม้ฝรั่ง มะม่วงน้ำดอกไม้ขึ้นชื่อ เลื่องลือแหล่งเกษตรกรรม”

ข่าวกิจกรรม

          นายชาลี  จำปาทอง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรัง  พร้อมคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงาน  ข้าราชการ  ลูกจ้าง  คณผู้นำท้องที่  ร่วมกิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  (Zero  Toterance)  โดยพร้อมเพรียงกัน  ณ  หน้าที่ทำการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรัง

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่  22  มกราคม  2564  เวลา  09.30  น.  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเากะรง  ผู้ใหญ่บ้าน  และตัวแทนประชาชนเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการเตรียมการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า  2019  (COVID  19)  ในพื้นที่ตำบลเกาะรัง  เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อในพื้นที่ตำบลเกาะรัง  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรัง

อ่านเพิ่มเติม...

การมอบเงินฌาปนกิจตามโครงการบริหารจัดการขยะ อ่านเพิ่มเติม........

การกำหนดแนวทาง  มาตรารตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  ประจำปี  2563 อ่านเพิ่มเติม........