สารบัญ

 

นายสุชิน รัตทอง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรัง

ติดต่อ : โทรศัพท์: 036794028

 

นายเดช เตยกระโทก

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรัง

ติดต่อ : โทรศัพท์: 036794028

 

นางนวนปราง ช้างชนะ

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ติดต่อ : โทรศัพท์: 036794028

 

 

นายประจวบ งบพิมาย

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

ติดต่อ : โทรศัพท์: 036794028

 

นายวินัย ควบพิมาย

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

ติดต่อ : โทรศัพท์: 036794028

นายเสน ทาไธสง

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

ติดต่อ : โทรศัพท์: 036794028

นายสมจิต อินทพนม

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

ติดต่อ : โทรศัพท์: 036794028

นายบรรพต แจ่มแสง

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

ติดต่อ : โทรศัพท์: 036794028

นายประสิทธิ์ บุญโชตนาการ

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

ติดต่อ : โทรศัพท์: 036794028

นายทวี สีการ

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

ติดต่อ : โทรศัพท์: 036794028

นายชูเกียรติ จันทร์ศรีสง่า

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

ติดต่อ : โทรศัพท์: 036794028

นายชูชาติ ออมสิน

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

ติดต่อ : โทรศัพท์: 036794028

นายเจ็ก พิผ่วนนอก

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

ติดต่อ : โทรศัพท์: 036794028

นางพัชรี สุขเกษม

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

ติดต่อ : โทรศัพท์: 036794028

นายเติม ธรรมวิเศษ

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

ติดต่อ : โทรศัพท์: 036794028