นางแก้วใจ ฉ่ำแสง

ผู้อำนวยการกองคลัง

ติดต่อ : โทรศัพท์: 036794028

นางสุมาลี ไพรเขียว

เจ้าพนักงานพัสดุ

ติดต่อ : โทรศัพท์: 036794028

นางสาวอตินุช ตุ้มเพ็ชร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ติดต่อ : โทรศัพท์: 036794028

 

นางสาวพัชรินทร์ ปิ่นร่ม

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

ติดต่อ : โทรศัพท์: 036794028

 

นางสาวอมรรัตน์ กรวยสวัสดิ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ติดต่อ : โทรศัพท์: 036794028