นายสุทธินันท์ กล่อมวงษ์

หัวหน้าส่วนโยธา

ติดต่อ : โทรศัพท์: 036794028

นายศราวุฒิ เนียมคำ

นายช่างโยธา

ติดต่อ : โทรศัพท์: 036794028

 

นางสาวสุชาดา  รัตทอง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการช่างโยธา

ติดต่อ : โทรศัพท์: 036794028